23 March 2016

Italian ☆ Pasta with Wild Garlic Pesto


ingredients: spaghetti, wild garlic, pine nuts
seasoning: olive oil, salt, pepper, parmesan cheese

 野韭菜青酱意大利面 /  Yĕ Jiŭ Cài Qīng Jiàng Yì Dà Lì Miàn
原料:意大利面,野韭菜,松子
调料:橄榄油,盐,黑胡椒,帕马森干酪

0 Comments:

Post a Comment

<< Home