20 August 2006

Deep Fried Tofu Salad with Tomato and Cucumber


ingredients: cucumber, tomato, deep fried tofu
seasoning: sesame oil, salo, pepper, chinese vinegar

 油豆腐拌番茄黄瓜 / Yóu Dòu Fu Bàn Fān Qié Huáng Guā
原料:黄瓜,番茄,油豆腐
调料:芝麻油,盐,黑胡椒,醋

15 August 2006

Clam Soup with Wintermelon


ingredients: clam, winter melon
seasoning: plum wine, salt, pepper, garlic

 蛤蜊冬瓜汤 / Gĕ Lì Dōng Guā Tāng
原料:蛤蜊,冬瓜
调料:梅酒,盐,黑胡椒,蒜