22 November 2011

Spicy Bell Pepper


ingredients: bell pepper (green and red)
seasoning: olive oil, salt, garlic

 双色辣青椒 / Shuāng Sè Là Qīng Jiāo
原料:青椒(红绿两色)
调料:橄榄油,盐,蒜