09 March 2010

Hundred-Year-Egg with Jellyfish


ingredients: hundred-year-egg, jellyfish
seasoning: chili, fish sauce, spring onion

 皮蛋拌海蜇丝 / Pí Dàn Bàn Hăi Zhé Sī
原料:皮蛋,海蜇丝
调料:辣椒,鱼露,葱

Fried Gobo with Pork


ingredients: gobo/burdock, pork
seasoning: olive oil, spring onion, ginger, garlic, chili, salt, pepper

 牛蒡炒肉丝 / Niú Bàng Chăo Ròu Sī
原料:牛蒡,猪肉丝
调料:橄榄油,葱,姜,蒜,辣椒,盐,黑胡椒

Water Chestnut 荸荠 / Bí Qi