14 March 2012

Egg Rolls with Rucola


ingredients: flour, egg, rucola
seasoning: olive oil, salt, pepper, garlic, soy sauce

 芝麻菜鸡蛋饼 / Zhī Má Cài Jī Dàn Bǐng
原料:面粉,鸡蛋,芝麻菜
调料:橄榄油,盐,黑胡椒,蒜,酱油

13 March 2012

Shrimps with Garlic


ingredients: shrimps
seasoning: olive oil, ginger, garlic, chili, salt

 蒜香虾 / Suàn Xiāng Xiā
原料:虾
调料:橄榄油,姜,蒜,辣椒,盐